Informacije o zaštiti podataka

Cilj ovih informacija jest da u skladu s Općom uredbom EU 2016/679 o zaštiti osobnih podataka („GDPR”) pruže detaljan uvid u rukovanje podatcima koje CREATON South-East Europe d.o.o. (sjedište: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1., Mađarska; upis u registar: 20-09-066613) prikuplja u okviru svojih marketinških i prodajnih aktivnosti, s posebnim naglaskom na podatke prikupljene na web-stranicama www.creaton.hr.

 

1. Upravitelj podataka

U skladu s navedenim informacijama upraviteljem podataka smatra se CREATON South-East Europe d.o.o. (sjedište: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1., Mađarska; broj upisa u registar: 20-09-066613; broj telefona: +36 92 551 550; adresa e-pošte: info@creaton.hu), u daljnjem tekstu „CREATON” ili „upravitelj podataka”. 

 

2. Cilj upravljanja podatcima, krug podataka kojima se upravlja, pravna osnova za obradu podataka

CREATON obrađuje osobne podatke na temelju pravne osnove  i ciljeva opisanih u Prilogu 1.

Ako se obrada podataka temelji na privoli, tada je davanje privoli dobrovoljno. Pojedinci su ovlašteni da u svakom trenutku opozovu svoju privolu putem pisane izjave upravitelju podataka, uz napomenu da se to ne odnosi na razdoblje koje je prethodilo opozivu privole. Međutim, ako korisnik ne da svoju privolu ili je opozove, posljedica toga jest da CREATON tim korisnicima više ne može osigurati dostupnost određenih usluga (npr. ispunjavanje zahtjeva za slanjem uzoraka crijepova, pristup Krovopokrivačkoj aplikaciji).

Ako se podatci obrađuju u svrhu sklapanja određenog ugovora, tada je dotična strana obvezna pružiti podatke. U tom slučaju nije potrebna privola. Ako korisnik ne dostavi svoje osobne podatke, time može doći do nemogućnosti sklapanja novog ili izvršenja postojećeg ugovora.

K tomu je korištenje osobnih podataka u svrhu dokazivanja poštivanja pravnih obveza u slučaju upravnih ili sudskih sporova, kao i ostvarivanja te zaštite pravnih zahtjeva, legitimni interes društva CREATON.

Ako korisnik pri obradi podataka koja se temelji na legitimnim interesima društvu CREATON ne pruži osobne podatke, posljedica toga može biti da CREATON takvim korisnicima više nije u stanju pružiti dotičnu uslugu. 

 

3. Pravo na poznavanje podataka

U slučajevima opisanima pod točkama 3., 5. i 7. Priloga 1., CREATON osobne podatke može prosljeđivati partnerima kao samostalnim upraviteljima podataka zaduženima za izravni marketing planiranje i slanje biltena te organiziranje događanja.

Uvid u osobne podatke imaju samo ovlašteni zaposlenici društva CREATON ili njegovih partnera te zaposlenici koji zbog izvršavanja svojih ugovornih ili zakonskih obveza moraju biti upoznati s njima.

 

4. Obrada podataka 

Postupke obrade podataka mogu obavljati ugovorne strane za upravljanje podatcima kao što su i pružatelji usluga održavanja web-stranica www.creaton.hr.

Putem odgovarajućih mjera CREATON osigurava da se obrada podataka po njegovu nalogu provodi isključivo u skladu s danim uputama i važećim propisima za zaštitu podataka.

 

5. Trajanje obrade podataka

Trajanje obrade podataka opisano je u Prilogu 1. Nakon navedenog razdoblja CREATON briše ili anonimizira podatke koji su mu povjereni na upravljanje.

Kada postoji legitimni interes za čuvanje podataka, CREATON ih nije dužan izbrisati ni po isteku roka za čuvanje. Takav legitimni interes može postojati u slučaju korištenja podataka kao dokaza u slučaju sudskog ili drugog postupka te u slučaju dokazivanja pravnih obveza.

U slučaju zahtjeva suda ili drugoga državnog tijela upravitelj podataka bez odgode je dužan proslijediti tražene podatke. 

 

6. Prava dotične strane u vezi s obradom podataka

U skladu s propisima za zaštitu podataka strana je ovlaštena: (i) tražiti pristup svojim osobnim podatcima; (ii) tražiti ispravak osobnih podataka; (iii) tražiti brisanje osobnih podataka; (iv) tražiti ograničenja u pogledu upravljanja osobnim podatcima; (v) koristiti se pravom prijenosa osobnih podataka i (vi) uložiti prigovor zbog korištenja osobnih podataka. 

  • (i) Pravo pristupa: Strana ima pravo dobiti informacije o tome je li obrada njezinih osobnih podataka u tijeku, a ako jest, onda ima pravo na pristup svojim osobnim podatcima, odnosno na pristup informacijama koje se odnose na obradu. Pravo pristupa odnosi se i na sljedeće informacije: cilj obrade podataka, kategorije podataka te kome su podatci dostavljeni. Strana ima pravo zatražiti kopiju obrađenih osobnih podataka.
  • (ii) Pravo na ispravak: U određenim slučajevima dotična strana ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka, odnosno na dopunu manjkavih podataka.
  • (iii) Pravo na brisanje (zaborav): U određenim slučajevima dotična strana ima pravo na brisanje osobnih podataka, a upravitelj ih je obvezan obrisati.
  • (iv) Pravo na ograničavanje obrade podataka: U određenim slučajevima dotična strana ima pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka. U takvim slučajevima dotični se podatci mogu obrađivati isključivo u dopuštene svrhe.
  • (v) Prijenos podataka: U određenim slučajevima dotična strana ima pravo dobivanja uvida u svoje osobne podatke u raščlanjenu, strojno čitljivu obliku te na prosljeđivanje tih podataka drugom upravitelju. Ako je to tehnički moguće, dotična strana može imati pravo i na izravno prosljeđivanje osobnih podataka između upravitelja.
  • (vi) Pravo na prigovor: U određenim slučajevima strana ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, a u takvim se slučajevima može dogoditi da upravitelj ne smije dalje obrađivati podatke.

Vezano uz navedena prava potrebno je uzeti u obzir da u određenim slučajevima zbog prirode podataka ispunjavanje zahtjeva nije moguće ili je moguće samo u ograničenoj mjeri, odnosno da navedena prava nisu neograničena te da se njihovo korištenje može vezati uz uvjete propisa o zaštiti podataka.

Strane navedena prava mogu ostvariti putem slanja pisane obavijesti na poštansku adresu ili adresu e-pošte koje su navedene u Prilogu 1. ovoga informativnog letka. CREATON će na podnesene zahtjeve odgovoriti u što kraćem roku koji nije dulji od mjesec dana.

Imate pravo uložiti prigovor lokalnoj upravi za zaštitu podataka prema mjestu rada, stanovanja ili mjestu navodnog kršenja prava. Popis europskih tijela za zaštitu podataka pronaći ćete ovdje: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

7. Informacije o kolačićima

Na niže navedenoj poveznici pronaći ćete informacije o kolačićima, dakle o tome kako CREATON koristi kolačiće i druge slične tehnologije: www.creaton.hr/hr-hr/pravilnik-o-kolacicima

 

8. Preinake informacijskog letka

CREATON zadržava pravo na izmjene u slučaju promjena u regulatornom okruženju ili u obradi podataka. Datum zadnje izmjene naznačen je na kraju ovoga informacijskog letka. Molimo Vas da povremeno pročitate letak kako biste raspolagali aktualnim informacijama u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

 

 

Datum zadnje izmjene: 15. siječnja 2019

Prilog 1.

CREATON South-East Europe d.o.o. kao upravitelj navedene osobne podatke koristi u okviru marketinških i prodajnih aktivnosti sa sljedećim ciljem, pravnom osnovom i trajanjem:

Br.Naziv i cilj korištenjaKrug osobnih podatakaPravna osnovaVrijeme trajanja
1.

Krovopokrivački program vjernosti:

Obrada osobnih podataka klijenata, poslovnih partnera, krovopokrivača i trgovaca koji sudjeluju u programu vjernosti ili njihovih zaposlenika.

Podatci za identifikaciju (Ime, Naziv društva, Poštanska adresa, Telefon, Adresa e-pošte, Broj računa, Porezni broj)

Ispunjavanje ugovora sklopljenog sa stranom [GDPR članak 6., stavak (1), točka b)]

Legitimni interes upravitelja ili treće osobe [GDPR članak 7., stavak (1), točka f)]: legitiman interes društva CREATON jest da za vrijeme obrade podataka ispunjavanje ugovora sklopljenih u okviru  Programa vjernosti bude zaštićeno na odgovarajući način kao i komunikacija među stranama te realizacija programa.

5 godina nakon što dotični partner postane neaktivan
2.

Obrada upita stranaka:

Obrada raznih upita pristiglih na info@creaton.hu, odnosno putem obrazaca na web-stranici www.creaton.hr.

Osobni podatci za identifikaciju koji se šalju putem e-pošte ili ispunjavanjem obrasca (Ime, Naziv tvrtke, Adresa e-pošte, Telefon, Poštanski broj itd.)

Privola dotične strane [GDPR članak 6., stavak (1), točka a)]

Legitiman interes upravitelja ili  treće osobe [GDPR članak 6., stavak (1), točka f)]: legitiman interes društva CREATON jest da se tijekom obrade podataka na odgovarajući način osigura učinkovita obrada zahtjeva i pritužbi klijenata pristiglih na info@creaton.hu.

5 godina
3.

Poruke izravnog marketinga:

Slanje e-poruka u svrhu izravnog marketinga osobama koje su se prijavile na web-stranici www.creaton.hu te koje prvenstveno služe edukaciji i marketingu.

Podatci za identifikaciju (Ime, Adresa e-pošte, Adresa)Privola dotične strane [GDPR članak 6., stavak (1), točka a)]Do povlačenja privole
4.

Aplikacija za projektiranje krova i pročelja:

Korištenje Aplikacije za projektiranje krova i pročelja moguće je na web-stranici https://visualizer.creaton.hu/language/select/lang/hr (koja je dostupna i preko web-stranice creaton.hr). S pomoću te aplikacije korisnici mogu simulirati izgled krova i pročelje svoje kuće koristeći CREATON proizvode. Nakon registracije svoj rad mogu pohraniti, podijeliti s drugima ili stupiti u kontakt s društvom CREATON.

Podatci za identifikaciju (Ime, Adresa e-pošte, Telefon, Adresa)Privola dotične strane [GDPR članak 6., stavak (1), točka a)]Do povlačenja privole
5.

 

Bilten:

Online slanje biltena postojećim partnerima  (krovopokrivači, trgovci, arhitekti, glavni izvođač radova) o eventualnim izmjenama usluga ili o najnovijim akcijama.

Podatci za identifikaciju (Ime, Adresa e-pošte)

Legitiman interes upravitelja ili treće osobe [GDPR članak 6., stavak (1), točka f)]:

Legitiman interes društva CREATON jest da svoje poslovne partnere tijekom obrade podataka na odgovarajuć način informira o eventualnim izmjenama u uslugama ili planiranim akcijama.

Godina dana nakon prestanka partnerskog odnosa
6.

Zahtjev za slanjem uzoraka crijepova: 

Registrirani korisnici mogu poslati zahtjev putem web-stranice www.creaton.hu.  Naši budući kupci ovdje naručuju uzorke koje kasnije žele kupiti.

Podatci za identifikaciju (Ime, Adresa, Adresa e-pošte, Telefon, Ime tvrtke)Privola dotične strane [GDPR članak 6., stavak (1), točka a)]Do opoziva privole
7.

Korištenje podataka u vezi s događanjima:

Prikupljanje osobnih podataka posjetitelja raznih događanja putem ispunjavanja obrazaca u svrhu kasnijeg stupanja u kontakt i suradnje.

Podatci za identifikaciju (Ime, Adresa, Adresa e-pošte, Telefon)Privole dotične strane [GDPR članak 6., stavak (1), točka a)]Do povlačenja privole